Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi Ādažu Čipsu ražotnē

SIA “Orkla Latvija” 2021.gada 8.novembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi Ādažu Čipsu ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/041 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

14.04.2022
Dalies:

 

24.01.2023.

SIA “Orkla Latvija” ir noslēgusi projekta “Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi Ādažu Čipsu ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/041 īstenošanu. Projekta ietvaros ir veikta ventilācijas rekonstrukcija Ādažu Čipšu ražotnes kartupeļu noliktavā, kā arī veikta ekonomaizeru uzstādīšana sekundārās enerģijas atgūšanai no ražotnē ražošanas procesos izmantojamā termoeļļas katla, tādejādi panākot 56,17 MWh lielu enerģijas ietaupījumu gadā (aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 260,08 t/CO2).

Projekts īstenots ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu (kopējās izmaksas – 511’808.00 EUR, no tām Kohēzijas fonda līdzfinasējums – 112’338.58 EUR).

 

30.09.2022.

SIA “Orkla Latvija” turpina veikt projekta “Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi Ādažu Čipsu ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/041 īstenošanu. Šobrīd projekta ietvaros tiek veikta ventilācijas rekonstrukcija Ādažu Čipsu ražotnes kartupeļu noliktavā, kur darbus plānots pabeigt līdz 2022.gada beigām. Savukārt, jau iepriekš tika minēts –  uzņēmums jau veicis ekonomaizeru uzstādīšanu sekundārās enerģijas atgūšanai no ražotnē ražošanas procesos izmantojamā termoeļļas katla, kas būtiski ir samazinājis siltumenerģijas patēriņu ražošanas procesos.

 

30.06.2022.

SIA “Orkla Latvija” projekta “Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi Ādažu Čipsu ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/041 ietvaros veikusi pirmās investīcijas. Uzņēmuma Ādažu Čipsu ražotnē veikta ekonomaizeru uzstādīšana sekundārās enerģijas atgūšanai no ražotnē ražošanas procesos izmantojamā termoeļļas katla, tādejādi turpmāk ražošanas procesā nodrošinot būtisku patērētās siltumenerģijas samazinājumu, t.sk. samazinot arī siltumnīcefekta gāzu apjomu.

2022.gada otrajā pusgadā plānots veikt otru projektā paredzēto aktivitāti – ventilācijas rekonstrukciju ražotnes noliktavā.

 

07.02.2022.

SIA “Orkla Latvija” 2022.gada 8.novembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi Ādažu Čipsu ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/041 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē – pārtikas produktu ražošanā, veicot kompleksus risinājumus energoefektivitātes celšanā uzņēmuma ražotnē un ražošanas procesā.

Projekta ietvaros plānots veikt šādus energoefektivitāti veicinošus pasākumus:

1) ventilācijas rekonstrukcija ražotnes noliktavā,

2) ekonomaizeru uzstādīšana sekundārās enerģijas atgūšanai no ražotnē ražošanas procesos izmantojamā termoeļļas katla.

Īstenojot pasākumus plānots sasniegt 56,17 MWh lielu enerģijas ietaupījumu gadā, savukārt aprēķināts siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 260,08 t/CO2.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 511’808.00 EUR apmērā, no tām attiecināmās izmaksas – 420’279.73 EUR, neattiecināmās izmaksas – 91’528.27 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 26,73 % jeb 112’338.58 EUR apmērā plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 307’941.15 EUR privātās attiecināmās izmaksas.

Projektu plānots īstenot 14 mēnešu laikā, t.i. no 2021.gada novembra līdz 2022.gada decembrim.

Seko mums