Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi Ādažu Čipsu ražotnē.

SIA “Orkla Latvija” 2021.gada 8.novembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi Ādažu Čipsu ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/041 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Dalies ar šo ziņu::

07.02.2022.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē – pārtikas produktu ražošanā, veicot kompleksus risinājumus energoefektivitātes celšanā uzņēmuma ražotnē un ražošanas procesā.

Projekta ietvaros plānots veikt šādus energoefektivitāti veicinošus pasākumus:

1) ventilācijas rekonstrukcija ražotnes noliktavā,

2) ekonomaizeru uzstādīšana sekundārās enerģijas atgūšanai no ražotnē ražošanas procesos izmantojamā termoeļļas katla.

Īstenojot pasākumus plānots sasniegt 56,17 MWh lielu enerģijas ietaupījumu gadā, savukārt aprēķināts siltumnīcefekta gāzu palielinājums gadā – 260,08 t/CO2.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 511’808.00 EUR apmērā, no tām attiecināmās izmaksas – 420’279.73 EUR, neattiecināmās izmaksas – 91’528.27 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 26,73 % jeb 112’338.58 EUR apmērā plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 307’941.15 EUR privātās attiecināmās izmaksas.

Projektu plānots īstenot 14 mēnešu laikā, t.i. no 2021.gada novembra līdz 2022.gada decembrim.

Seko mums